Dokumenty

Nezisková organizácia Obec Baškovce
dokumenty na zverejnenie
pdf Zmluva o bežnom účte
doc Výročná správa za rok 2017
PHSR obce Baškovce 2016-2021
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Zmluvy a dohody
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Fa 25/11 Čokota oprava VO
pdf Fa 201103516 Koneský ZŠ webová knižnica
tif Fa 2104224949 Orange
pdf Fa 2723974947 Slovak Telekom OcÚ
pdf Fa 7241994799 SPP OcÚ
pdf Fa 7241994843 SP ZŠ
pdf Fa 7241995145 SPP KD
tif Fa 1375 11 Fura odvoz TKO
pdf Fa 35 11 Čokota oprava VO
pdf Fa za programy - IVES
pdf Faktúra Orange 03 2011
pdf Spoločná úradovna Ptičie-fa za členské
pdf Fa SPP ZŠ
pdf Fa Vse-vyúčtovanie
pdf C-Com fa opravy PC ZŠ
pdf PZ-Bažant - fa za brigády
pdf Pevná linka ZŠ-fa
pdf Tlačivá-ZŠ
pdf fa autorské práva SOZA
pdf Príloha k dodávke elektriny OcÚ
pdf Príloha k dodávke elektriny-KD
pdf Objednávka VSE-úspora
pdf RWE-zmluva o dodávke plynu
doc Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere Dodatok č.1
pdf Zmluva o dexia komunál eurofondy úvere-dodatok č. 2
pdf Umluva s Úradom práce č 28/§50j/2011
pdf Zmluva s Úradom práce č. 28/§50j/2011-2.č.
pdf Zmluva z UVSR - 2 rp Revitalizácia krajiny
pdf Zmluvy UVSR 2rp.- Revitalizácia krajiny 2č.
pdf Zmluva o predaji plynu
pdf Zmluva č. 162/§51/2011 - Absolventská prax a časť
pdf Zmluva č. 162/§51/2011 - Absolventská prax 2 časť
pdf DOVP - Školenie BOZP
pdf Zmluva o overení účtovnej závierky
pdf Dohoda o vzájomnej spolupráci s Poľskom
pdf Kúpna zmluva - avia - Obecný poľnohospodársky podnik, s.r.o.Baškovce
pdf Dodatok č.2 k úverobej zmluve č.41/027/07
pdf Zmluva o nájme Slovenská pošta
tif Zmluva o nájme Slovenksá pošta
tif Zmluva o nájme slovenská pošta
tif Zmluva o nájme Slovenská pošta
pdf Zmluva o nájme lesných pozemkov s Kaping. s.r.o
doc Kúpna zmluva - Riško
doc Kúpna zmluva - Dulajová
doc Kúpna zmluva - Kuľhovi
pdf Zmluva s UPSVR §50j
pdf Zmluva s UPSVR §50j 2časť
pdf Zmluva s UPSVaR Humenné č.17/§50j 1 časť
pdf Zmluva s UPSVaR Humenné č. 17/§50j 2 časť
pdf ÚPSVR - Dohoda č 40/§50j/NS/2013 - 1 časť
pdf ÚPSVR - Dohoda č 40/§50j/NS/2013 - 2 časť
pdf Nájomná zmluva-prenájom vodného toku Černina
pdf Dohoda UPSVAR č.21/§50j/NS/2014/ŠR
pdf Zmluva o vykonaní auditu
pdf Dodatok č. 3 k úverovej zmluve 41/027/07 - Prima banka Slovensko zo dňa 05.09.2014
pdf Kaping - Zmluva o dielo č.27/2011 zo dňa 9.9.2014
pdf Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - SVP
pdf Mandátna zmluva Asing - stav. dozor k úprave potoka Černina
pdf Kúpna zmluva Baškovce - Bučková
pdf Zmluva o budúcej zmluve
pdf Zmluva o poskytovaní služieb Orange
pdf Zmluva - dotácia na prevenciu kriminality - kamerový systém
doc Zmluva o dielo - Kamerový systém v obci Baškovce - SYSTEM ALARM,s.r.o
pdf Zmluva o právnej pomoci
pdf Kúpna zmluva - Knapec Juraj
pdf Dohoda UPSVaR č.25/2015/§54 - VZ
pdf MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
pdf MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
pdf MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
pdf MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
pdf MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
pdf MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
pdf MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
pdf MŽP - Zmluva o poskytnutí NFP
doc MŽP-publicita - vyvesenie oznamu
pdf RWE - Dodatok k zmluve - plyn
pdf Dohoda UPSVR č.62 / 2015 / § 54 - VZ
pdf Dodatok k mandátnej zmluve - ASING
doc Nájomná zmluva - chlad.box
doc Zmluva o poskytnutí návratnej fin.výpomoci
pdf Dodatok č.1 k Zmluve 27/2011 - Kaping
odt Nájomná zmluva - Ariadna n.o. (stacionár)
odt Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Arianda n.o.
pdf Dodatok č.1 k Zmluve MŽP k zmluve 118/2.1 MP/2015
doc Zmluva o nájme - Kaping
doc Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu
pdf Dodatok č2 k Zmluve 27-2011 - Kaping
pdf Dohoda UPSVR 11/2015 - §54 ŠnZ
pdf Dohoda UPSVR č 11/2015/§54 - ŠnZ 2časť
pdf UPSVR - Dohoda č. 11/2015/§54 - ŠnZ 3 časť
pdf Zmluva o dielo - PROFINESA s.r.o. - Modernizácia VO-1.časť
pdf Zmluva o dielo - PROFINESA s.r.o. - Modernizácia VO-2.časť
pdf Zmluva o dielo - PROFINESA s.r.o. - Modernizácia VO-prílohy
pdf Zmluva z Ardeny Prešov - tabuľa - potok
pdf Audítorská zmluva - ADECENTRUM Humenné
doc Zmluva o dielo č. 151201 - Ing. Miroslav Leško
doc Zmluva o dielo č. 151202 - Ing. Miroslav Leško
doc Zmluva o návr.fin.výpomoci - Dodatok č. 1
doc Zmluva o návr.fin.výpomoci č. 2
pdf Dohoda UPSVR §10 - o pomoci v hmotnej núdzi
pdf Dohoda UPSVR č. 01/§12/AC/MOS/2016
pdf Objednávka na svetelno technické merainie
pdf Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Baškovce
pdf ÚPSVaR Hé - Dodatok č. 1 k dohode č. 11/2015/§ 54 - ŠnZ
odt ARIADNA - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
pdf Zmluva NATUR-PACK - odpady
pdf Zmluva NATUR-PACK - odpady
pdf Zmluva NATUR-PACK - odpady
pdf Zmluva o dielo - Projekty EÚ - Revitalizácia ver.priestranstva
pdf Mandátna zmluva - VO - Ing.Gajdošová
pdf Zmluva o dielo - Projekty EÚ - Stavebné úpravy Domu nádeje a úpravy okolia
pdf Zmluva v zmysle Autorského zákona - SLOVGRAM Bratislava
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO SR
pdf Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného OcÚ Ptičie
pdf Návrh poistnej zmluvy - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (POTOK)
pdf Darovacia zmluva - Centrum VTI SR Bratislava
pdf Zmluva s NATUR-PACK, a.s. - 1.časť
pdf Zmluva s NATUR-PACK, a.s. - 2.časť
pdf Zmluva s NATUR-PACK, a.s. - 3.časť - príloha
pdf Kúpna zmluva - Agro-trend, spol. s r.o. Černina
odt Nájomná zmluva s Neziskovou org.Obce Baškovce
pdf Zmluva s UNIPROM s.r.o.-projekty na zberné hniezda-1.časť
pdf Zmluva s UNIPROM s.r.o.-projekty na zberné hniezda-2.časť
pdf Zmluva s UNIPROM s.r.o.-projekty na kamer.systém-1.časť
pdf Zmluva s UNIPROM s.r.o.-projekty na kamer.systém-2.časť
pdf Zmluva o dielo ELIMAR s.r.o. Prešov (zhodnocovanie odpadov)
pdf Zmluva o dielo - rekonštrukcia obecnej inftraštruktúry - 1.časť
pdf Zmluva o dielo - rekonštrukcia obecnej inftraštruktúry - 2.časť
pdf Zmluva o dielo - revitalizácia ver.priestranstva - 1.časť
pdf Zmluva o dielo - revitalizácia ver.priestranstva - 2.časť
pdf Zmluva o dielo - stav.úpravy Domu nádeje a okolia - 1.časť
pdf Zmluva o dielo - stav.úpravy Domu nádeje a okolia - 2.časť
pdf Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko - 1. časť
pdf Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko - 2. časť
pdf Dodatok k ZoD - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry
pdf Dodatok k ZoD - revitalizácia ver.priestranstva
pdf Dodatok k ZoD - multifunkčné ihrisko
pdf Zmluva s MAKE TECHNOLOGY (Sanácia nelegálnych sklácok)
pdf Darovacia zmluva MPaRV SR Bratislava (auto)
pdf Zmluva o dielo - Slow- MAD Sanácia miest s nezákonne umiestnených odpadom
pdf Dohoda č. 16/35/054/150 - UPSVR Humenné 1 časť
pdf Dohoda č. 16/35/054/150 - UPSVR Humenné 2 časť
pdf Dohoda č. 16/35/054/150 - UPSVR Humenné 3 časť
pdf Zmluva s Environmentálnym fondom-1.časť
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné o pomoci v hmotnej núdzi
pdf Zmluva s Environmentálnym fondom-2.časť
pdf Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (POTOK)
pdf Slow--Mad - FAKTÚRA
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Inform.systému DCOM
pdf Audítorská zmluva - Ing. Janka Herpáková
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné o aktivačnej činnosti formou MOS
odt Zmluva s OPP, s.r.o. Baškovce - nájom nebytových priestorov
odt Zmluva s OPP, s.r.o. Baškovce - nájom traktora a bielorusa
odt Zmluva o príprave a odbere jedla - NOOB
pdf Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 1.časť
pdf Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 2.časť
pdf Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 3.časť
pdf Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 4.časť
pdf Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 5.časť
pdf Dodatok č.1 k Zmluve s MPSVaR SR na sociálne služby
pdf Dodatok 1/2017 k zmluve o nakladaní s odpadmi - FÚRA s.r.o. Rozhanovce
odt Dodatok k Zmluve o nájme s Neziskovou organizáciou Obce Baškovce
pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - innogy Slovensko, s.r.o.
pdf Objednávka-Kušnír
odt Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - MS SČK Baškovce
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.121202-Ing. Leško
pdf Kúpna zmluva na parc.251/2 - Soták 127
pdf Zmluva o poskytnutí služby s Gemini People s.r.o. Bratislava (ihrisko)
pdf Zmluva o dielo - čistenie pasienkov
pdf Zmluva o spolupráci (ŽoNFP na nákup komunálnej techniky)
pdf Dodatok 2/2017 na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu-FÚRA Rozhanovce
pdf Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí služby s Gemini People s.r.o. (ihrisko)
pdf Kúpna zmluva s AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. Prešov (nákup komunálnej techniky)
pdf Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko - SCANSIS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné na aktivačnú činnosť - § 10
pdf Audítorská zmluva - Ing. Janka Herpáková
odt Dodatok č. 1 k Zmluve o príprave a odbere jedla s NOOB
pdf Výpoveď nájomnej zmluvy - esteem SR s.r.o.
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné na vykonávanie MOS - § 12
odt Zmluva o príprave a odbere jedla č. 1/2018 s Obcou Černina
odt Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Občianske.združenie KALIMBA Baškovce
pdf Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 1.časť
pdf Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 2.časť
pdf Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 3.časť
pdf Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 4.časť
pdf Zmluva s MPSVaR SR na sociálne služby - 5.časť
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 50j - 2.časť
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 50j - 1.časť
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 54 - 1.časť
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 54 - 2.časť
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 54 - 3.časť
pdf Dodatok č. 1 k zmluve s NATUR-PACK Bratislava
pdf Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry) - 1.časť
pdf Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry) - 2.časť
pdf Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry) - 3.časť
pdf Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry) - 4.časť
pdf Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva) - 1.časť
pdf Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva) - 2.časť
pdf Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva) - 3.časť
pdf Zmluva o poskytnutí NFP (Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva) - 4.časť
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A1613623 - Orange Slovensko a.s. - 1.časť
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A1613623 - Orange Slovensko a.s. - 2.časť
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A1613623 - Orange Slovensko a.s. - 3.časť
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A8081861 - Orange Slovensko a.s. - 1.časť
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A8081861 - Orange Slovensko a.s. - 2.časť
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A8081861 - Orange Slovensko a.s. - 3.časť
pdf Poistná zmluva na poistenie mobilného telekomunikačného zariadenia pre prípad škody
pdf Zmluva o dielo s PP PROTECT s.r.o. Michalovce - ochrana osobných údajov
pdf Kúpna zmluva č. 1/2018 - predaj RD č. 50 a pozemkov
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 151201 - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry - Ing. Leško
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s EUROVIA SK, a.s. - revitalizácia verejného priestranstva
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 50j - 1.časť
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 50j - 2.časť
pdf Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - MS SČK Baškovce
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z MPSVaR SR - 1.časť
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z MPSVaR SR - 2.časť
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom, a.s.
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom, a.s.
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK - Žniva 2018
pdf Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávkke elektriny (šatne)
pdf Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry)
pdf Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva)
pdf Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 41/027/07 - Dodatok č. 4
pdf Mandátna zmluva na výkon činnosti technika PO a BOZP
pdf Dohoda s ÚPSVaR Humenné - § 10 (o pomoci v hmotnej núdzi)
pdf Kúpna zmluva na zariadenie šatní pri futbalovom ihrisku
pdf Zmluva o výkone auditu - Ing. Herpáková
pdf Zmluva o poskytnutí právnych služieb - zmena konateľa v OPP, s.r.o. Baškovce
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - PP PROTECT s.r.o. Michalovce
Verejné obstarávanie a oznamy
doc Výzva - Rekonštrukcia KD Baškovce
doc Zápisnica č. 2 OZ
doc UZNESENIE č.2
doc Výzva na vypracovanie energetického ceritfikátu boduvy KD Baškovce
doc Prenájom traktora
doc Zmluva o zružení
pdf Zmluva s technikom PO a BOZP
pdf Zmluva o dielo - energetický vertifikát KD
pdf Faktúra Proina s.r.o. - vypracovanie energeického certifikátu budovy - KD
pdf Dodatok k zmluve - zber NO FURA s.r.o. Rozhanovce
pdf Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 31.3.2011
pdf Zápisnica č.3 OZ z 31.3.2011
pdf Uznesenie č.3 OZ z 31.3.2011
doc Výzva ba obstaranie PC-zostavy pre Obecný poľnohospodársky podnik,s.r.o. Baškovce
doc 4-Zasadnutie oznámenie o konaní a program
pdf Zmluva o dielo s SVP
doc Oznam - predaj rodinného domu
doc Uznesenie č.4 zo zasadnutia OZ zo dňa 20.6.2011
doc Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 20.6.2011
pdf Pozvánka na OZ č.5
doc Zápisnica z uznesenia OZ č.5
doc Uznesenie č. 5
doc Zápisnica z OZ č. 6 - 28.11.2011
doc Uznesenie č.6 z 28.11.2011
pdf 2. Projekt revitalizácie krajiny Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Baškovce
pdf Pozvánka+program OZ č.7 - 15.12.2011
doc Uznesenie č.7 zo zasadnutia OZ
doc Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ
doc Pozvánka+program 8, zasadnutia OZ
doc Zápisnica zo zasadania OZ č.8
doc Uznesenie zo zasadnutia OZ č.8
doc Zápisnica z 9 zasadania OZ konaného 20.3.2012
doc Uznesenie OZ zo dňa 20.3.2012
doc Výzva na vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštruciu OcÚ
doc Pozvánka a program 10 zasadnutia OZ
doc Zápisnica z 10 zasadnutia OZ konaného dňa 15.6.2012
doc Uznesenie z 10 zasadnutia OZ
doc Zápisnica č.11 z OZ
doc Uznesenie č.11/2012 z OZ
doc Pozvánka a program na 12. zasadanie OZ
doc Zápisnica z OZ č.12
doc Uznesenie OZ č.12
doc VZN o miestnych daniach a poplatkoch 2012/28
doc Zápisnica zo zasadana OZ č13-2012
doc Uznesenie zo zasadnutia OZ č.13-2012
doc Program 14. zasadnutia OZ
doc Uznesenie OZ 14-2013
doc Zápisnica OZ 14-2013
doc Uznesenie OZ 15-2013
doc Zápisnica OZ 15-2013
doc Uznesenie OZ 16/2013
doc Zápisnica OZ 16-2013
doc Uznesenie 17-2013
doc Zápisnica 17-2013
pdf Program 18 zasadnutia OZ
doc Uznesenie OZ č.18 z 25.10.2013
doc Zápisnica OZ č 18 z 25.10.2013
doc Výzva na predaj obecného majetku ( s.č.50)
docx Výzva RD
pdf Návrh rozpočtu 2014 1-5
pdf Návrh rozpočtu 2014 6-9
doc Uznesenie OZ č.19 z 30.12.2013
doc Zápisnica OZ č 19 z 30.12.2013
pdf Predaj dreva - inzercia
doc Záverečný účet obce 2013
doc Pozvánka a program OZ 16.03.2014
doc Tabuľka k záverečnému účtu obce 2013
doc Uznesenie OZ č.20 z 16.03.2014
doc Zápisnica OZ č 20 z 16.03.2014
docx Výzva - výberové konanie na zhotovenie zvonice
pdf Pozvánka+program OZ 29.5.2014
doc Zápisnica 21-2014 zo dňa 29.5.2014
pdf Zmluva o reklame
doc Uznesenie 21-2014 zo dňa 29.5.2014
doc Program 22. zasadnutia OZ
doc Zápisnica OZ č. 22 z 16.8.2014
doc Uznesenie OZ č. 22 z 16.8.2014
docx Aktuálny stav obyvateľov k Voľbám do samosprávy obcí 2014
pdf Menovanie osôb zodpovedných za OTZ Volieb do samosprávy obcí 2014
pdf Vymenovanie zaspisovateľky - Voľby do samosprávy obcí 2014
pdf Volebná miestnosť a volebný okrsok pre Voľby do samosprávy obcí 2014
pdf Verejná vyhláška k poľovnému revíru - Peľha
pdf Oznámenie počtu poslancov vo volebnom obvode obce Baškovce
docx Vyhlásenie kandidatúry na poslancov OZ v obci Baškovce
docx Vyhlásenie kandidatúry na starostu obce v obci Baškovce
doc Program OZ 23-2014 18.10.2014
doc Uznesenie OZ č. 23 z 18.10.2014
doc Zápisnica OZ č. 23 z 18.10.2014
pdf Výsledky kumunálnych volieb 15.11.2014
doc Program 24. zasadnutia OZ 29.11.2014
doc Uznesenie č.24-2014 zo zasadnutia OZ 29.11.2014
doc Zápisnica 24-2014 zo dňa 29.11.2014
docx Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 13.12.2014
doc Program 1.riadneho zasadnutia OZ 13.12.2014
docx Uznesenie z ustanovujúceho OZ zo dňa 13.12.2014
docx Zápisnica z ustanovujúceho OZ zo dňa 13.12.2014
doc Uznesenie č.1 OZ zo dňa 13.12.2014
doc Zápisnica č.1 OZ zo dńa 13.12.2014
doc Program OZ č. 2 zo dňa 13.1.2015
doc Uznesenie č.2 OZ zo dňa 13.01.2015
doc Zápisnica č.2 OZ zo dńa 13.01.2015
pdf Pozvánka na OZ 01.02.2015
doc Oznámenie o začatí konania - výrub drevín
doc Pozvánka a program na 4.mimoriadne zasadnutie OZ
doc Zápisnica z 3.OZ
doc Uznesenie č. 3 zo dňa 1.2.2015
doc Zápisnica zo 4.OZ
doc Uznesenie č. 4 zo dňa 10.5.2015
doc Zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov 17.5.2015
doc Uznesenie z verejného zhromaždenia obyvateľov 17.5.2015
doc Pozvánka a program 5.zasadnutia OZ
pdf Vyvesenie Oznámenia o strategickom dokumente - PHSR PSK 2014-2020
pdf Vyvesenie Oznámenia o strategickom dokumente - PHSR PSK 2014-2020
docx Vyvesenie Oznámenia o strategickom dokumente - PHSR PSK 2014-2020
docx Záverečný účet Obce Baškovce za rok 2014
doc Zápisnica z 5.zasadnutia OZ 27.6.2015
doc Uznesenie č. 5 z 27.6.2015
doc Pozvánka a program 6.zasadnutia OZ 26.9.2015
doc Zápis a uznesenia zo 6.OZ
doc Pozvánka a program 7.zasadnutia OZ - 20.11.2015
doc Zápisnica zo 7.zasadnutia OZ - 20.11.2015
doc Uznesenie č. 7 - 20.11.2015
doc Publicita - Realizácia projektu " Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Baškovce!
doc Oznámenie o elektronickej adrese
pdf Správa audítora
pdf Správa audítora - konsolidovaná
doc Pozvánka a program 8. zasadnutia OZ 22.12.2015
doc Zápisnica z 8.zasadnutia OZ - 22.12.2015
doc Uznesenie č. 8 - 22.12.2015
pdf HARMONOGRAM ZBERU ODPADU NA ROK 2016
jpg Publicita projektu - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Baškovce
doc Pozvánka a program 9. zasadnutia OZ 19.3.2016
doc Zápisnica z 9.zasadnutia OZ - 19.3.2016 - N
doc Uznesenie č. 9 - 19.3.2016 - N
pdf OÚ Prešov - Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu "PHSR PSK 2014-2020"
pdf Zverejnenie zámeru na nakladanie s majetkom obce
pdf Pozvánka na 10.zasadnutie OZ 15.06.2016
doc Záverečný účet obce za rok 2015
doc Zápisnica a uznesenia z 10.zasadnutia OZ - 15.6.2016
doc Pozvánka a program 11.zasadnutia OZ - 18.7.2016
doc Zápisnica z 11.zasadnutia OZ - 18.7.2016
doc Uznesenie č. 11 - 18.7.2016
doc Pozvánka a program 12.zasadnutia OZ 07.10.2016
doc Pozvánka na Valné zhromaždenie Obecného poľnohospodárskeho podniku
doc Zápisnica z 12.zasadnutia OZ - 7.10.2016
doc Uznesenie č. 12 - 7.10.2016
pdf Opatrenia CO v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení (podozrivé zásielky)
pdf Modernizácia verejného osvetlenia v obci Baškovce
doc Pozvánka a program 13.zasadnutia OZ 10.12.2016
doc Zápisnica z 13.zasadnutia OZ - 10.12.2016
doc Uznesenie č. 13 -10.12.2016
pdf Správa audítora za rok 2015
pdf Dodatok k správe audítora za rok 2015
pdf Správa audítora KUZ za rok 2015
pdf Dodatok k správe audítora KUZ za rok 2015
doc Pozvánka a program 14.zasadnutia OZ - 13.1.2017
doc Zápisnica zo 14.zasadnutia OZ - 13.1.2017
doc Uznesenie č. 14 - 13.1.2017
doc Pozvánka a program 15. zasadnutia OZ - 25.2.2017
doc Zápisnica a uznesenia z 15.zasadnutia OZ - 25.2.2017
doc Pozvánka a program 16. zasadnutia OZ - 26.5.2017
doc Zápisnica zo 16.zasadnutia OZ - 26.5.2017
doc Uznesenie č. 16 - 26.5.2017
doc Pozvánka a program 17. zasadnutia OZ - 29.6.2017
docx Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia pre voliča
doc Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ - 29.6.2017
doc Uznesenie č. 17 - 29.6.2017
doc Zámer nakladania s majetkom obce - parc.251/2
doc Zverejnenie elektronickej adresy - k voľbám do VÚC
pdf Oznámenie o výpadku elektriny 18.9.2017
pdf Oznámenie o začatí konania - výrub stromov
pdf Oznámenie o začatí konania - výrub stromov + obhliadka
pdf Pozvánka a program 18. zasadnutia OZ - 28.9.2017
doc Individuálna výročná správa 2016
doc Konsolidovaná výročná správa 2016
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - VOĽBY do VÚC 2017
doc Zápisnica 18. zasadnutie OZ - 28.9.2017
doc Uznesenie č. 18 - 28.9.2017
pdf Výzva na predloženie ponuky: "Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií v obci Baškovce" PRIESKUM TRHU - zákazka s nízkou hodnotou
pdf Výzva na predloženie ponuky: "Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií v obci Baškovce" PRIESKUM TRHU - zákazka s nízkou hodnotou, príloha č. 1
pdf Výzva na predloženie ponuky: "Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií v obci Baškovce" PRIESKUM TRHU - zákazka s nízkou hodnotou, príloha č. 2
pdf Výzva na predloženie ponuky: "Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií v obci Baškovce" PRIESKUM TRHU - zákazka s nízkou hodnotou, príloha č. 3
doc Pozvánka a program 19. zasadnutia OZ - 8.12.2017
doc Zápisnica 19. zasadnutie OZ - 8.12.2017
doc Uznesenie 19 - 8.12.2017
pdf Harmonogram zberu odpadu 1 polrok 2018
pdf Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 - informovanie verejnosti
doc Pozvánka a program 20. zasadnutia OZ - 11.01.2018
doc Zápisnica 20.zasadnutie OZ - 11.1.2018
doc Uznesenie 20 - 11.1.2018
doc Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
doc Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zateplenie budovy Obecného úradu Baškovce
xls Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zateplenie budovy Obecného úradu Baškovce - príloha (výkaz výmer)
doc Pozvánka a program na OZ 13.4.2018
doc Zápisnica 21.zasadnutie OZ - 13.04.2018
doc Uznesenie 21 - 13.04.2018
doc VYHLÁSENIE obchodnej verejnej súťaže - predaj stavby a pozemkov
pdf Záverečný účet obce za rok 2017 - Rozpočtové hospodárenie
pdf Odborné stanovisko k ZÚO 2017
doc Pozvánka a program 22. zasadnutia OZ - 26.05.2018
doc Zápisnica 22.zasadnutie OZ - 26.05.2018
doc Uznesenie 22 - 26.05.2018
doc Pozvánka a program OZ 22.6.2018
doc Zápisnica 23.zasadnutie OZ - 22.05.2018
doc Uznesenie 23 - 22.06.2018
docx Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - v slovenskom jazyku
doc Pozvánka a program 24. zasadnutia OZ - 23.07.2018
doc Zápisnica 24.zasadnutie OZ - 23.07.2018
doc Uznesenie 24 - 23.07.2018
pdf Zverejnenie počtu obyvateľov
pdf Zverejnenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ
pdf Vymenovanie zapisovateľky MVK
pdf Zverejnenie emailovej adresy Obce Baškovce
doc Pozvánka a program 25. zasadnutia OZ - 06.10.2018
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov do OZ - poslanci Obec Baškovce
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu Obce Baškovce
doc Zápisnica 25.zasadnutie OZ - 06.10.2018
doc Uznesenie 25 - 06.10.2018
doc Pozvánka a program 26. zasadnutia OZ - 05.11.2018
doc Zápisnica 26.zasadnutie OZ - 05.11.2018
doc Uznesenie 26 - 05.11.2018
pdf Výsledky hlasovania pre Voľby do samosprávy obcí 2018 - Zápisnica
pdf Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom obce - parc. č. 315/2
pdf Návrh rozpočtu Obce Baškovce 2019-2021 1. časť
pdf Návrh rozpočtu Obce Baškovce 2019-2021 2.časť
doc Pozvánka a program - ustanovujúce zasadnutie OZ - 02.12.2018
doc Pozvánka a program 1.zasadnutie OZ 14.12.2018